కాపులకు కొండ అంత అండ ముఖ్యమంత్రి జగన్

కాపుల పై గత ప్రభుత్వం పెట్టిన కేసులు ఎత్తి వేయడమే కాకుండా , కాపుల సంక్షేమమం కోసం కాపు నేస్తం…

ReadMore కాపులకు కొండ అంత అండ ముఖ్యమంత్రి జగన్