పుండూ.. పుండూ.. ఎందుకు మానట్లేదు?

కొన్ని పుండ్లు ఒక పట్టాన మానవు. దీర్ఘకాలం విడవకుండా వేధిస్తుంటాయి. పుండు పడిన భాగానికి రక్త సరఫరా సరిగా లేకపోవటం..…

ReadMore పుండూ.. పుండూ.. ఎందుకు మానట్లేదు?